Legea detectivului particular, modificari si completari prin Legea 353/2004

Detectivi particulari Bucuresti

Completari ulterioare ale legii ce reglementeaza exercitarea profesiei de detectiv particular si functionarea agentiilor de detectivi particulari precum si a cabinetelor individuale de detectivi privati din Romania. Prezenta lege modifica anumite articole din legea 329/2003 referitoare la detectivii particulari din Romania si agentiile de investigatii din Romania.

 L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. − Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e).”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în condiţiile legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.”

3. La articolul 5, literele a), d) şi g) vor avea următorul cuprins:

„a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

……………………………………………………………………………….

d) să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

……………………………………………………………………………..

g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.”

4. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:

„(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora în România. Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de provenienţă.

(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca înaintea desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la încetarea acestora să înştiinţeze organul de poliţie competent teritorial.”

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. − (1) După promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizează, în scopul dovedirii acestei calităţi, legitimaţia de detectiv particular.

(2) Legitimaţia de detectiv particular este nominală şi nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;”

7. La articolul 15 se introduce alineatul (2)  cu următorul cuprins:

„(2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari îşi întocmesc regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie scrisă a conducătorului executiv al societăţii sau a şefului cabinetului individual, după caz.”

8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. − Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) efectuarea de investigaţii în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)−d) şi ale art. 13;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7 alin. (6);

c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 lit. a)−e).”

9. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. − (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)−e) atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenţa de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anulează dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenţei, este săvârşită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.”

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. − (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de poliţie judeţean care l-a emis sau, după caz, de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti.

(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.”

11. După articolul 27 se introduce articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. − (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legale privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

(2) Documentele necesare pentru dobândirea calităţii de detectiv particular, altele decât cele prevăzute la alin. (1), eliberate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, de către autorităţile statului de origine sau de provenienţă, sunt recunoscute în condiţiile legii.”

Art. II. − Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Alătură-te conversației

1 comentariu

  1. Tare legea asta….orice ciuri buri devine detectiv particular, o sa avem o tara plina de detectivi particulari si agentii de genul asta….la cati absolventi de facultate avem…putem face milioane de detectivi…si vom fi o tara plina de investigatori particulari si de filori de mare clasa…ca doar oricine se pricepe la filaj, ca nu o fi mare inginerie…parca il vad deja pe nea Vasile si Gheorghe cum stau dupa capita de fan cu dslr-ul si ii fac poze Georgetei si Maritzei care o ard aiurea prin sat…:)) Ce mai domne viitorul suna bine „Welcome to ROmania THe Private Detective Land” :)))

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *